Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Fundusze inwestycyjne - rodzaje, opis

Fundusz inwestycyjny jest to proces zbiorowego inwestowania środków pieniężnych, zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa, w określone instrumenty rynku kapitałowego. Przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych chcących ulokować swoje środki pieniężne w celu korzystnego pomnażania posiadanego majątku. W zależności od wybranej polityki inwestycyjnej fundusze możemy podzielić na: fundusze rynku pieniężnego, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze obligacji, fundusze zrównoważone, fundusze akcyjne.

Fundusze rynku pieniężnego - możemy zaliczyć do grupy jednych z najbardziej bezpiecznych funduszy inwestycyjnych na rynku kapitałowych, inwestują zazwyczaj w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe takie jak: bony skarbowe lub krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa z terminem wykupu poniżej 12 miesięcy. Stopa zwrotu powinna przekroczyć wysokość oprocentowania lokat bankowych. Rekomendowany okres inwestycji to minimum 6 miesięcy.

Fundusze stabilnego wzrostu - portfel tego funduszu składa się z bezpiecznych dłużnych papierów dłużnych rynku kapitałowego czyli zazwyczaj są to bony skarbowe oraz obligacje. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji jest nieco większa niż w funduszach rynku pieniężnego. Rekomendowany okres inwestycji to 6-12 miesięcy. Fundusze obligacyjne - inwestują zgodnie ze swoją nazwą czyli w obligacje. Mogą to być obligacje Skarbu Państwa, obligacje korporacyjne. Obarczone są nieco większym ryzykiem niż fundusze rynku kapitałowego co wiąże się z większą stopą zwrotu. Możemy ten fundusz również zaliczyć do bezpiecznych inwestycji. Rekomendowany czas inwestycji to okres minimum 12 miesięcy.

Fundusze zrównoważone - zaliczane są do grupy funduszy mieszanych, które inwestują powierzone im środki pieniężne w równych proporcjach w papiery dłużne(obligacje, bony skarbowe) oraz akcje notowane na rynku kapitałowym. Zaliczane są do średniej grupy ryzyka, którego głównym celem jest bezpieczne i powolne pomnażanie naszego majątku. Rekomendowany czas inwestycji waha się w przedziale 1-3 lata.

Fundusze akcyjne - są to fundusze zaliczane do największej grupy ryzyka, które lokują w całości powierzone im środki w akcje rynku kapitałowego. Posiadają najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich funduszy inwestycyjnych. Rekomendowany czas inwestycji wynosi powyżej 5 lat. Zastanawiając się nad ulokowaniem oszczędności w fundusze inwestycyjne warto przeanalizować powyższe argumenty.

 
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie pracownikaNa pracodawcę zostało nałożone szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika. Większość z nich wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Kodeks Pracy,

Procent składany - obliczenia z przymróżeniem oka

Procent-skladany Procent składany jest potężną siłą w procesie pomnażania pieniędzy. Krótka, teoretycznej definicja procentu składanego: sposób oprocentowania polegający na tym, że odsetki doliczane są do wkładu i procentują wraz z nim w następn