Obecnie istnieje wiele banków - jedne z nich się łączą, inne pozostają niezależne. Bez względu na ich staż na rynku jak i pozycję, wszystkie z nich oferują kredyty gotówkowe. O kredytach wiemy z całą pewnością tyle, że musimy je oddać spłacając raty. Czy jednak warto porównywać oferty kredytów gotówkowych? Czy może okazać się, że bank w którym korzystamy z pewnego zakresu usług może mieć gorszą ofertę dla nas niż bank konkurencyjny?

Większość ludzi żyje z przekonaniem, że to ich bank ma dla nich wspaniałą ofertę kredytową. Jeśli bowiem oferta rachunku jest idealna, lokata wysoko oprocentowana, dlaczego w przypadku kredytu miałoby być inaczej?

Więcej…

Kalkulator kredytowyNajczęściej kalkulatory te dostarcza instytucja finansowa, w której ubiegamy się o wsparcie, dostępne są po prostu na stronie albo trzeba ich samodzielnie poszukać, z tym że zwykle nie jest to żaden wielki problem.

W większości przypadków dostępne jest też kredyty mieszkaniowe porównanie, najczęściej tam, gdzie stroną lub informacjami nie opiekuje się żadna konkretna instytucja.

Porównanie zrealizowane na przykład w formie wyraźnej tabeli pozwala łatwo ocenić, która opcja zapewni nam najbardziej korzystne warunki kredytowania i podpowie, na co powinniśmy się porwać. Przypadki, gdy zestawienie okazuje się niezbyt wiarygodne, na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Więcej…

Odsetki bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: zmienne i stałe oprocentowanie.

Stała stopa oprocentowania kredytu charakteryzuje się tym, iż dane raty przez cały okres spłaty kredytu są na tym samym poziomie, a zmienna stopa oprocentowania kredytu zwykle tu im bliżej końca umowy tym raty i odsetki są mniejsze.

Każdy kredyt zaciągnięty w banku ma zwykle swoje określone warunki, spisane w umowie udzielenia kredytu i tak naprawdę umowa określa ile ma wynosić prowizja, raty, odsetki.

Banki nie ma obowiązku udzielać informacji o podstawach ustalania prowizji i oprocentowania. Albo klient decyduje się na przedstawione warunki albo też nie.

Więcej…
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie pracownikaNa pracodawcę zostało nałożone szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika.

Większość z nich wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Kodeks Pracy, za ich nieprzestrzeganie przewidziane są kary.

Do najważniejszy z nich należą:

 • wypełnienie kwestionariuszy osobowych przez pracownika,
 • przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich,
 • uzyskanie wszystkich dokumentów składanych przez pracownika w związku z przyjęciem do pracy (m. in. poprzednich świadectw pracy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe),
 • doręczenie pracownikowi umowę o pracy oraz informację o warunkach zatrudnienia i organizacji pracy,
 • zapoznanie z aktami prawa wewnątrzzakładowego,
 • zapoznanie z zakresem obowiązków,
 • przeszkolenie w zakresie zasad i przepisów bhp,
 • wyposażenie w narzędzia, odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony indywidualnej,
 • zawiadomienie niektórych innych organów o zatrudnieniu,
 • zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego.

Kwestionariusze osobowe

Ustawodawca wprowadził dwa wzory kwestionariuszy osobowych. W przypadku kandydata do pracy może domagać się podania: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji oraz wykształcenie i przebieg kariery zawodowe. Pracownik musi podać dodatkowo numer PESEL i inne dane osobowe (np. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeżeli chce skorzystać z dwóch dni wolnego na dzieci do 14 roku życia). Ich stosowanie nie jest obowiązkowe, w przypadku ich stosowania nie mogą być jednak sprzeczne z przepisami Kodeksu Pracy (k. p.).

Wstępne badania lekarskie

Pracodawca bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku nie może dopuścić pracownika do pracy (art. 229 k. p.). Zatem wszystkie osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim na koszt pracodawcy. Skierowanie wydaje pracodawca, w którym określa stanowisko pracy, an którym dana osoba ma być zatrudniona. Pracodawca wydaje również obowiązkowo skierowania na badania okresowe i kontrolne w czasie zatrudnienia. Niektóre grupy zawodowe oprócz badań ogólnych muszą przejść badania specjalistyczne (np. osoby pracujące w hałasie - badania otolaryngologiczne).

Dokumenty składane przez pracownika w związku z przyjęciem do pracy

Pracodawca ma obowiązek posiadania takiej dokumentacji od pracownika, która pozwoli przygotować umowę o pracę, określić różne świadczenia pracownicze oraz ustalić ogólny staż pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca ma prawo żądać od kandydata do pracy następujących dokumentów:

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego z fotografią,
 • świadectw pracy i innych dokumentów z poprzednich miejsc pracy potwierdzające okresy zatrudnienia, przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienia,
 • wszelkie dokumenty, które potwierdzą kwalifikacje zawodowe na oferowanym stanowisku pracy,
 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • inne dokumenty, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek ich przedstawienia.

Dodatkowo kandydat może przedstawić:

 • dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • pozostałe świadectwa pracy,
 • dokumenty będące podstawą korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Innych dokumentów pracodawca nie ma prawa żądać. Zaświadczenie o niekaralności kandydat przedstawia na zasadzie dobrowolności. Pracodawca może wystąpić o taką informację do Krajowego Rejestru Karnego, gdy upoważniają go do tego przepisy ustawy.

Umowa o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia i organizacji pracy

Do obowiązków pracodawcy należy sporządzenie umowy o pracę. Powinna być zawarta na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy (rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenia za pracę, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy). Może zawierać również inne dodatkowe postanowienia.

Akty prawa wewnątrzzakładowego

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek:

 • zapoznać go z regulaminem pracy, potwierdzenie na piśmie,
 • potwierdzić zapoznanie go z zasadami i przepisami bhp,
 • potwierdzić znajomość zakresu informacji objętych tajemnicą,
 • zapoznać go z obwieszczeniem o czasie pracy,
 • zapoznać go z innymi aktami obowiązującymi w zakładzie, np. układem zbiorowym pracy.

Zapoznanie z zakresem obowiązków

Obowiązek ten wynika z art. 94 pkt 1 k. p., pracodawca zapoznaje pracownika z zakresem jego obowiązków oraz sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy. Może być przedstawione w formie informacji ustnej lub pisemnie.

Szkolenie w zakresie bezpiecznych u higienicznych warunków pracy

Szkolenia pracownicze bhp wykonywane są w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Należy przeprowadzić je przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a później wykonywać okresowe szkolenia. Najważniejsze to zapoznanie go z zagrożeniem przed wypadkami i chorobami zawodowymi związanymi z wykonywaną pracą. Powinien dokonać również oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z pracą.

Wyposażenie w narzędzia, odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony indywidualnej

Pracodawca nie może dopuścić pracownika bez odzieży i obuwia roboczego koniecznego do stosowania a danym stanowisku pracy. Dostarcza mu go nieodpłatnie, jeżeli własna odzież pracownika może ulec zniszczeniu, zabrudzenia oraz gdy jest to wymagane z uwagi na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp. W przypadku zniszczenia lub zabrudzenia takiej odzieży należy je wymienić na nowe. Pracownikowi, który mimo wszystko używa własnej odzieży powinien być wypłacony ekwiwalent pieniężny. Pracodawca powinien prać, konserwować, odpylać i odkażać odzież roboczą. Jeżeli wykonuje to pracownika również należy mu się za to ekwiwalent pieniężny.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który:

 • nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego,
 • nie ma wymaganych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania pracy danego rodzaju oraz wiedzy na temat przepisów i zasad bhp,
 • nie ma wymaganych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
 
E-sąd

Pierwszy e-sąd w Polsce powstał w Lublinie w 2010 roku i już od samego początku cieszył się niesłabnącą popularnością. Dziś jest znaną instytucją, do której każdego dnia spływa ogromna ilość paczek pozwów. Jak to si

Umowa o pracę, a umowa zlecenie

Umowa o pracęCoraz częściej ubiegając się o posadę zostajemy poinformowani, iż praca będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenie czy też będzie zrealizowane na podstawie umowy o dzieło.

Biuro pośrednictwa pracy tymczasowej

Nadchodzi się sezon wakacyjny, coraz więcej uczniów i studentów decyduje się w tym sezonie na poprawienie stanu swojego budżetu lub pozyskanie cennego doświadczenia jako wolontariusz. Nikt, kto zdaje sobie sprawę z syt

Nowoczesne usługi prawnicze

Rynek prawniczy wciąż się rozwija, proponując swoim klientom coraz to nowe i bardziej nowoczesne usługi na miarę ich potrzeb i oczekiwań. Aby spełnić wymagania klientów, konieczne jest szerzenie oferty oraz ko