Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

Przelicznik walutowyOtwarte granice i globalny rozwój Internetu pozwalają na handel na niespotykanym dotąd poziomie. Handel także prowadzony przez polskich przedsiębiorców. Jednoosobowe firmy czy więksi gracze - każda oszczędność ma znaczenie na niezwykle konkurencyjnym rynku.

Dlatego trzeba stale poszukiwać nowych rozwiązań gwarantujących utrzymanie pozycji lub rozwój. Działalność handlowa z wieloma krajami ściśle związana jest nie tyle czy tylko z kosztem samego towaru i transportu, ale również z wahaniami na światowym rynku walut.

Więcej…

Moja babcia, zawsze opowiadała mi jak bawiła się w dzieciństwie. W czasach w których internet był czymś niewiarygodnym, fantastycznym i niewyobrażalnym i kiedy komputery były wielkości budynków.

W jej historiach często wspominała o tym jak wychodziła ze swoimi koleżankami pograć w "Podchody", albo spacerowały z koleżankami po lesie szukając przygód. Dzisiaj technologia zamieniła wycieczki ze znajomymi na rozmowy na "Skype", a wspólne granie w piłkę na podwórku z kolegami na grę... przy konsoli.

Czasy się zmieniają. Rozwijanie się kolejnych technologi, dzieje się w zastraszającym tempie i w mrugnięciu oka możemy zacząć erę latających samochodów. Drony, kiedyś dostępne tylko dla wojska, dzisiaj są dostępne dla każdego.

Więcej…
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie pracownikaNa pracodawcę zostało nałożone szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika.

Większość z nich wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Kodeks Pracy, za ich nieprzestrzeganie przewidziane są kary.

Do najważniejszy z nich należą:

 • wypełnienie kwestionariuszy osobowych przez pracownika,
 • przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich,
 • uzyskanie wszystkich dokumentów składanych przez pracownika w związku z przyjęciem do pracy (m. in. poprzednich świadectw pracy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe),
 • doręczenie pracownikowi umowę o pracy oraz informację o warunkach zatrudnienia i organizacji pracy,
 • zapoznanie z aktami prawa wewnątrzzakładowego,
 • zapoznanie z zakresem obowiązków,
 • przeszkolenie w zakresie zasad i przepisów bhp,
 • wyposażenie w narzędzia, odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony indywidualnej,
 • zawiadomienie niektórych innych organów o zatrudnieniu,
 • zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego.

Kwestionariusze osobowe

Ustawodawca wprowadził dwa wzory kwestionariuszy osobowych. W przypadku kandydata do pracy może domagać się podania: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji oraz wykształcenie i przebieg kariery zawodowe. Pracownik musi podać dodatkowo numer PESEL i inne dane osobowe (np. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeżeli chce skorzystać z dwóch dni wolnego na dzieci do 14 roku życia). Ich stosowanie nie jest obowiązkowe, w przypadku ich stosowania nie mogą być jednak sprzeczne z przepisami Kodeksu Pracy (k. p.).

Wstępne badania lekarskie

Pracodawca bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku nie może dopuścić pracownika do pracy (art. 229 k. p.). Zatem wszystkie osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim na koszt pracodawcy. Skierowanie wydaje pracodawca, w którym określa stanowisko pracy, an którym dana osoba ma być zatrudniona. Pracodawca wydaje również obowiązkowo skierowania na badania okresowe i kontrolne w czasie zatrudnienia. Niektóre grupy zawodowe oprócz badań ogólnych muszą przejść badania specjalistyczne (np. osoby pracujące w hałasie - badania otolaryngologiczne).

Dokumenty składane przez pracownika w związku z przyjęciem do pracy

Pracodawca ma obowiązek posiadania takiej dokumentacji od pracownika, która pozwoli przygotować umowę o pracę, określić różne świadczenia pracownicze oraz ustalić ogólny staż pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca ma prawo żądać od kandydata do pracy następujących dokumentów:

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego z fotografią,
 • świadectw pracy i innych dokumentów z poprzednich miejsc pracy potwierdzające okresy zatrudnienia, przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienia,
 • wszelkie dokumenty, które potwierdzą kwalifikacje zawodowe na oferowanym stanowisku pracy,
 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • inne dokumenty, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek ich przedstawienia.

Dodatkowo kandydat może przedstawić:

 • dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • pozostałe świadectwa pracy,
 • dokumenty będące podstawą korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Innych dokumentów pracodawca nie ma prawa żądać. Zaświadczenie o niekaralności kandydat przedstawia na zasadzie dobrowolności. Pracodawca może wystąpić o taką informację do Krajowego Rejestru Karnego, gdy upoważniają go do tego przepisy ustawy.

Umowa o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia i organizacji pracy

Do obowiązków pracodawcy należy sporządzenie umowy o pracę. Powinna być zawarta na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy (rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenia za pracę, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy). Może zawierać również inne dodatkowe postanowienia.

Akty prawa wewnątrzzakładowego

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek:

 • zapoznać go z regulaminem pracy, potwierdzenie na piśmie,
 • potwierdzić zapoznanie go z zasadami i przepisami bhp,
 • potwierdzić znajomość zakresu informacji objętych tajemnicą,
 • zapoznać go z obwieszczeniem o czasie pracy,
 • zapoznać go z innymi aktami obowiązującymi w zakładzie, np. układem zbiorowym pracy.

Zapoznanie z zakresem obowiązków

Obowiązek ten wynika z art. 94 pkt 1 k. p., pracodawca zapoznaje pracownika z zakresem jego obowiązków oraz sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy. Może być przedstawione w formie informacji ustnej lub pisemnie.

Szkolenie w zakresie bezpiecznych u higienicznych warunków pracy

Szkolenia pracownicze bhp wykonywane są w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Należy przeprowadzić je przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a później wykonywać okresowe szkolenia. Najważniejsze to zapoznanie go z zagrożeniem przed wypadkami i chorobami zawodowymi związanymi z wykonywaną pracą. Powinien dokonać również oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z pracą.

Wyposażenie w narzędzia, odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony indywidualnej

Pracodawca nie może dopuścić pracownika bez odzieży i obuwia roboczego koniecznego do stosowania a danym stanowisku pracy. Dostarcza mu go nieodpłatnie, jeżeli własna odzież pracownika może ulec zniszczeniu, zabrudzenia oraz gdy jest to wymagane z uwagi na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp. W przypadku zniszczenia lub zabrudzenia takiej odzieży należy je wymienić na nowe. Pracownikowi, który mimo wszystko używa własnej odzieży powinien być wypłacony ekwiwalent pieniężny. Pracodawca powinien prać, konserwować, odpylać i odkażać odzież roboczą. Jeżeli wykonuje to pracownika również należy mu się za to ekwiwalent pieniężny.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który:

 • nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego,
 • nie ma wymaganych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania pracy danego rodzaju oraz wiedzy na temat przepisów i zasad bhp,
 • nie ma wymaganych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
 
Procent składany - obliczenia z przymróżeniem oka

Procent-skladany Procent składany jest potężną siłą w procesie pomnażania pieniędzy. Krótka, teoretycznej definicja procentu składanego: sposób oprocentowania polegający na tym, że odsetki doliczane są do wkładu i procentują wraz z nim w następn

Prawo Zamówień Publicznych - koszmar czy dar dla zamawiającego?

Prawo zamówień publicznychPrawo Zamówień Publicznych (w skrócie PZP) obecnie jest zmorą chyba każdego zamawiającego. Ale czy tak powinno być? Oczywiście, że nie. Odpowiedź jest krótka i bar