Mając kłopoty finansowe, od razu do głowy przychodzą nam myśli o pożyczeniu pieniędzy w jeden z ogólnodostępnych sposobów, najlepiej poprzez pożyczkę lub kredyt.

Warto się chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno potrzebujemy tego, o czym myślimy?

Więcej…

Kredyt można wziąć praktycznie na wszystko. Dziś wiele osób stara się o najprostszy rodzaj kredytu, a mianowicie kredyt gotówkowy. W tym wypadku banko zupełnie nie interesuje się tym, na co przeznaczymy pieniądze. Kredyty gotówkowe mogą obejmować nawet niewielkie kwoty.

Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy na remont mieszkania, sfinansowanie kolonii dla dziecka czy pobytu babci w sanatorium.

Pożyczka gotówkowa tzw. chwilówka przyda się również w momencie wystąpienia jakiś niezaplanowanych wydatków: kupna nowych mebli, wymiany pralki, lodówki, kupna części do samochodu, nowych podręczników dla dzieci, finansowania kosztownego leczenia jakiegoś członka rodziny czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu z tych przypadków liczy się przecież czas, a kredyt gotówkowy na dowolny cel można dziś dostać naprawdę bardzo szybko.

Więcej…

Kredyt refinansowy jest kredytem, który umożliwia obniżenie kosztów rat kredytowych. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt np. 5 lat temu i zauważył, że osoby obecnie biorące kredyt robią to na znacznie korzystniejszych warunkach przede wszystkim finansowych, wówczas może zdecydować się na kredyt refinansowy, który będzie przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Więcej…
Społeczna odpowiedzialność biznesu

społeczna odpowiedzialność biznesuCharakterystyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility)

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu to swoista taktyka prowadzenia biznesu, w której najważniejszym celem jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodami a interesem społecznym.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu dotyka zarówno nie tylko jednego z najważniejszych zagadnień współczesnej ekonomii, ale także przede wszystkim najistotniejszych wyzwań stojących obecnie przed polityką gospodarczą i społeczną. Jest to nowe pojęcie wchodzące dopiero powoli w życie, to też powoduje, że w dyskusjach pojawia się wiele konwersacji zarówno na poziomie definicyjnym, jak i praktycznym.

Działania w obszarze CSR

Do podstawowych działań realizowanych w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility ) należą:

 • Kampanie społeczne, czyli działanie skierowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia, przy pomocy mediów jako nośnika przekazu.
 • Marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing) jest uwzględnianiem w działalności firmy zarówno celów marketingowych, jak i potrzeb społecznych.
 • Programy etyczne dla pracowników to przedsięwzięcie mające na celu integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości;
 • Nadzór korporacyjny to system kontroli oraz nadzoru nad korporacją, pełniony przez jej właścicieli oraz pozostałych interesariuszy (pracowników, dostawców, kooperantów).
 • Eko-znakowanie i znakowanie społeczne polega na umieszczaniu na opakowaniach lub etykietach produktów dodatkowych informacji z zakresu ekologicznej lub społecznej odpowiedzialności.
 • Inwestycje społecznie odpowiedzialne, czyli uwzględniane przez analityków giełdowych w analizie przedsiębiorstwa kryteriów oceny możliwości długotrwałego wzrostu wartości spółek na podstawie wyników społecznych i ekologicznych.

Charakterystykę koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu należy zacząć od wskazania co kryje się pod tym pojęciem. Mianowicie koncepcja ta oznacza przede wszystkim wszelkiego rodzaju działalność przedsiębiorców, która nie wiąże się z obowiązkami wynikającymi z aktów prawa powszechnie obowiązującymi. Jest to więc dobrowolna działalność ponad ustawowo określone prawa i obowiązki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która angażuje czas lub również środki pracodawcy.

W codziennej praktyce gospodarczej społeczna odpowiedzialność biznesu może przejawiać się w dwóch wymiarach: wewnętrznym (tj. bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia pracownicze i rozwój pracowniczy; zarządzanie ochroną środowiska) i zewnętrznym (tj. partnerzy handlowi, dostawcy, klienci, edukacja, rozwój społeczeństwa obywatelskiego).

Komponenty CSR

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w kompaniach różnego poziomu i różnych zakresów biznesu ma różne składniki. Najbardziej ogólne podejście przewiduje następujące jej komponenty:

 • etykę korporacyjną,
 • korporacyjną politykę socjalną w stosunku do społeczeństwa,
 • politykę w sferze ochrony środowiska naturalnego,
 • zasady i podejścia w zakresie zarządzania korporacyjnego,
 • kwestie przestrzegania norm etycznych w stosunkach z dostawcami, odbiorcami produkcji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim odpowiedzialność kompanii przed ludźmi i organizacjami, z którymi firma ma do czynienia, w tym również w całości przed społeczeństwem regionalnym.

Przedsiębiorcy i naukowcy zaliczają do tej kategorii:

 • odpowiedzialność firmy w stosunkach z partnerami,
 • odpowiedzialności w stosunku do odbiorców produkcji,
 • odpowiedzialną politykę w stosunku do managementu,
 • odpowiedzialność ekologiczną,
 • ogólną odpowiedzialność kompanii przed społeczeństwem.

W innowacyjnym podejściu do przedsiębiorczego prowadzenia działalności gospodarczej od jakiegoś czasu popularyzuje się opinię, iż żadna firma nie odniesie sukcesu w biznesie, jeśli nie będzie uwzględniała zasad społecznej odpowiedzialności w swojej działalności. Odpowiedzialność firmy w sferze społecznej jest utożsamiana natomiast z dążeniem do utrzymania się na rynku i realizowaniem długotrwałej strategii rozwoju. Stanowisko to potwierdza postulowaną w refleksji etyki biznesu ideę „potrójnego E” tj. efektywności, ekonomiczności i etyczności działania, jako wartości pozostających względem siebie niezależnymi, które stanowią nieeliminowany kontekst aksjologiczny.

Dobrowolne uwzględnienie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągnięcia celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań to główna strategia społecznej działalności biznesu. Zakłada ona dbałość o zasady etyczne, prawa pracowników, i człowieka, otoczenie społeczne-kulturowe oraz środowisko naturalne. Teoretycznie społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia sterowania biznesem oparta na założeniu "win-win" (czyli "wygrany-wygrany"), czyli prowadząc biznes odpowiedzialny zyskuje firma, a także otoczenie, w którym działa.

Bycie odpowiedzialnym nie oznacza spełnienia jedynie wymogów formalnych i prawnych stawianych przed działalnością gospodarczą, ale także podwyższone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiskową oraz relacje z otoczeniem biznesowym firmy, innymi słowy dobrowolne zaangażowanie.

CSR ściśle wiąże się ze społecznym zaangażowaniem biznesu, które polega na inwestowaniu w rozwój społeczeństwa, w dłuższym zaś okresie na budowaniu jego zrównoważonego rozwoju. Poprzez zaangażowanie społeczne, przedsiębiorstwa dobrowolnie angażują się w rozwiązanie wielu problemów natury społecznej takich jak: spadek bezrobocia, przestępczości, apatia, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W wielu nawet przypadkach firmy, poprzez realizację zadań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, pomagają zapobiegać ich powstawaniu.

U podstaw tej strategii leży koncepcja zarządzania firmą przez interesariuszy. Interesariusze to jednostki lub grupy jednostek, które wpływają lub są pod wpływem działania przedsiębiorstwa za pośrednictwem wytwarzanych przez niego produktów, świadczonych usług strategii czy stosowanych procesów wytwórczych, systemów zarządzania lub procedur.

Zagadnienia CSR

Zagadnienia związane ze CSR dotyczą zazwyczaj trzech aspektów działalności firmy :

 • Ekonomiczny
 • Społeczny
 • Ekologiczny

Wymienione wyżej zazwyczaj wzajemnie się przenikają i rzadko się zdarza aby któreś zagadnienie dotyczyło tylko jednego z nich, przykładowo pracownicy firmy mogą być częścią zarówno aspektu ekonomicznego działania firmy, jak i aspektu społecznego.

Funkcjonowanie CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności podmiotów gospodarczych obejmuje następujące obszary ich funkcjonowania:

 1. Otoczenie rynkowe, obejmujące dostawców, odbiorców, kontrahentów, konkurencję. Wymaga się wówczas od biznesu stosowania etycznych zasad w kontaktach z otoczeniem rynkowym, dysponowania rzetelną informacją, stosowania przejrzystych reguł w procesach np. prywatyzacji, przejęć czy fuzji.
 2. Otoczenie publiczne, w skład którego wchodzą podmioty administracji publicznej, instytucji pożytku publicznego, organizacje społeczne, społeczność lokalna. Realizowane przez firmy inicjatywy na rzecz, szkolnictwa, nauki, sportu, kultury, ochrony zdrowia. Inicjatywy te mogą mieć charakter partnerstwa publiczno-prywatnego, sponsoringu, filantropii czy innych kategorii współdziałania jednostek ze sferą publiczną, w tym wolontariat pracowniczy.
 3. Sfera pracownicza, innymi słowy obszar zarządzania zasobami ludzkimi, obejmujący procesy rekrutacja, selekcja, system motywacji, wynagrodzeń, rozwiązywanie konfliktów w relacjach przełożony – podwładny. W tym obszarze należy stosować się do zasady podmiotowości pracowników, sprawiedliwości społecznej, szans na rozwój zawodowy, gwarancji poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.
 4. Środowisko naturalne, czyli wszelaka technologia i organizacja działań firmy, która jest w jakiś sposób ukierunkowana na użytkowanie zasobów środowiskowych. Jest to właściwa gospodarka zasobami naturalnymi w jednostce, właściwa i słuszna wycena korzystania z zasobów środowiskowych, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
 5. Relacje z inwestorami, obejmujących obecnych bądź potencjalnych udziałowców czy akcjonariuszy. Bardzo ważna z punktu widzenia koncepcji CSR jest rzetelność i prawdziwość przekazywanych inwestorom informacji o sytuacji finansowo-majątkowej firmy, potencjalnych korzyściach z inwestycji, perspektywach rozwoju, respektowanie ich praw oraz dotrzymywanie składanych obietnic.

Podsumowując głównym celem społecznej koncepcji odpowiedzialności biznesu jest kreowanie wizerunku firmy o ludzkim obliczu. Jako, że każda działalność biznesowa dotyka zwykłych ludzi, dlatego też, strategia każdego przedsiębiorstwa powinna współgrać ze społecznym interesem. Pracownik, inwestor czy klient, wiedząc, że zasady działania firmy są jasne, przejrzyste, mając pewność, że przedsiębiorstwo skupia się na interesie nie tylko własnym, ale i swojego otoczenia, przyjmuje takie same zasady postępowania w stosunku do danej firmy, potęgując odzew na prowadzone kampanie.

 
Świadomość leasingu w Polsce

LeasingDziś, przy pomocy leasingu finansuje się w Polsce co trzecią ruchomość. Przedsiębiorcy doceniają go praktycznie na równi z kredytem bankowym, choć jest to zupełnie inna usługa. Stało się tak z

Czym jest faktura marża?

Czym jest faktura marża?Czym jest faktura marża? Marża definiowana jest jako różnica pomiędzy całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić klient za towar lub usługę a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę poda

Derywaty rządzą światem

DerywatyDerywaty rządzą światem, czyli banki "za duże, by upaść". Każdy, kto choć trochę interesuje się światem polityki i gospodarki w ostatnich latach wielokrotnie usłyszał sformułowanie „bank są

E-sąd

Pierwszy e-sąd w Polsce powstał w Lublinie w 2010 roku i już od samego początku cieszył się niesłabnącą popularnością. Dziś jest znaną instytucją, do której każdego dnia spływa ogromna ilość paczek pozwów. Jak to si