Warunki prowadzenia biura rachunkowego

Warunki biura rachunkowegoOsoby, które mają zamiar utworzyć własne biuro rachunkowe, muszą spełnić szereg istotnych wymagań oraz przejść przez kilka niezbędnych kroków.

Wstępne warunki

Podstawowym kryterium dla wszystkich osób, które myślą o założeniu własnej działalności związanej właśnie z prowadzeniem biura rachunkowego jest konieczność posiadania zdolności do czynności prawnych oraz spełniać warunek, że nie były karane za przestępstwo skarbowe i czyny, które są określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a także za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Również osoby, które figurują na liście doradców podatkowych lub są wpisane do rejestru biegłych rewidentów, a także posiadacze certyfikatu księgowego mogą taką działalność prowadzić. W celu uzyskania takiego dokumentu należy posiadać trzyletnią praktykę w obszarze księgowości i wykształcenie magisterskie na kierunku ekonomicznym lub trzyletnią praktykę w tym samym obszarze oraz wykształcenie magisterskie na innym kierunku, a dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Ostatnia możliwość otrzymania takiego dokumentu odnosi się do wszystkich osób, które mają dwuletnią praktykę i co najmniej średnie wykształceni, a egzamin kwalifikacyjny kandydata na certyfikat zostanie rozpatrzony pozytywnie - szczegóły wymagań znajdują się w art. 76b ustawy o rachunkowości.

Krok po kroku

Biura rachunkowe mogą być prowadzone w formie spółdzielni, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub handlowej. Założenie biura różni się w zależności od preferowanej przez nas formy jego prowadzenia. Jednoosobowa działalność gospodarcza odpowiada przeważnie małym przedsiębiorcom, a formalności z tym związane zaczynają się od złożenia formularza CEIDG-1, a także zarejestrowaniu się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Popularnym wyborem jest forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która musi zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowym, a co za tym idzie, potrzebny nam jest kapitał w wysokości 5000 złotych. W tym przypadku wszelkie regulacje zawarte są w Kodeksie spółek handlowych. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają osobowość prawną i właśnie dlatego konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości. Ewentualna egzekucja na rzecz wierzycieli może odbywać się z majątku spółki do wysokości kapitału zakładowego wyznaczonego w umowie.

Z uwagi na fakt, że wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają całym swoim majątkiem, co niesie ze sobą bardzo duże ryzyko, nie jest to forma polecana do założenia biura rachunkowego. Plusem jest tutaj stosunkowo łatwe zarejestrowanie, bez konieczności wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a spółka jest bez zdolności prawnej i osobowości prawnej.

Rejestracja naszej działalności wymagania określenia kodu PKD 69.20Z, co uprawnia do tworzenia bilansów finansowych oraz sprawdzanie ich poprawności, księgowanie różnego rodzaju transakcji gospodarczych, usługi doradztwa podatkowego, reprezentacja swoich klientów przed instytucjami podatkowymi, dokumentacja przedsiębiorstw oraz osób do celów podatkowych.

Zadania biura rachunkowego - pełna księgowość, uproszczona księgowość

Prowadzenie biura rachunkowego polega na świadczeniu usług w takim zakresie jak przygotowywanie sprawozdań finansowych, działania mające na celu ustalenie wyniku finansowego, wycena aktywów oraz pasywów i ustalanie ich aktualnego stanu, systematyczne i uporządkowane prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także właściwe przechowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji lub dowodów księgowych. Co więcej, przedsiębiorcy są także uprawnieni do świadczenia usług doradztwa oraz sporządzania na rzecz klientów deklaracji podatkowych, ewidencji oraz ksiąg podatkowych.

Wszelkie osoby, które planują założenie w przyszłości działalności związanej z prowadzeniem biura rachunkowego, muszą spełnić szereg wymaganych formalności i warunków po to, aby móc świadczyć wartościowe i kompleksowe usługi w tym zakresie.