Doradca podatkowy - kim jest i czym się zajmuje?

Doradca podatkowyDoradca podatkowy to profesjonalny specjalista zaliczany do zawodów zaufania publicznego. Jest to zawód stosunkowy młody, jako że pierwsi tacy doradcy pojawili się dopiero w roku 1997, a zatem wtedy, gdy wprowadzono gospodarkę rynkową w naszym kraju.

Całość pracy doradców finansowych, ich funkcjonowania, warunków wykonywania tego zawodu oraz zasad, na których działają samorządy podatkowe reguluje ustawa o doradztwie podatkowym.

Kim jest i czym dokładnie zajmuje się doradca podatkowy?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że aby zostać zawodowym doradcą, należy posiadać niezbędne i, co ważniejsze, wysokie kwalifikacje - wyższe wykształcenie, wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie z zakresu prawa, w tym prawa podatkowego. Poza tym doradcy muszą stale podnosić swoje kwalifikacje i pogłębiać już zdobyta wiedzę. Uczestniczą oni w seminariach, konferencjach, czy szkoleniach.

Zdanie egzaminu państwowego skutkuje wpisem do listy doradców podatkowych. Od razu po uzyskaniu zawodu, każdy doradca jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ta organizacja sprawuje pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem tego zawodu.
Warto zaznaczyć, że każdego doradcę podatkowego obejmuje tajemnica zawodowa.

Czynności, jakie wchodzą w zakres obowiązków doradcy podatkowego

  • - udzielanie, porad, opinii, i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego nie tylko podatnikom, ale też płatnikom i inkasentom. Udzielane są one na ich rzecz albo zlecenie,
  • - sporządzanie zeznań, deklaracji ( wykazy, informacje i inne dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z prawa podatkowego ), lub udzielenie pomocy w tym zakresie podatnikom, płatnikom i inkasentom,
  • - prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji oraz udzielenie porad wynikających z ich prowadzenia podatnikom, płatnikom i inkasentom,
  • - doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z uzyskanych funduszy unijnych.

Doradcą podatkowym może zostać zarówno adwokat, jak i radca prawny. Ale też osoba fizyczna, czy też biegli rewidenci. Osoby zajmujące się tą profesją przygotowują deklaracje i zeznania podatkowe dla szeroko rozumianej klienteli. Poza tym udzielają porad i konsultacji oraz często prowadzą księgi podatkowe dużych przedsiębiorstw. A także zarządzają finansami i sprawozdaniami finansowymi. Poza tym doradcy podatkowi mogą reprezentować klienta na drodze sądowej w sporze z władzami skarbowymi państwa, np.: przygotowując odwołania od decyzji.

Kiedy warto udać się do doradcy podatkowego?

Jako że każdy obywatel ma obowiązek płacenia podatków, a samo prawo podatkowe jest zawiłe i skomplikowane, można poczuć się w tym świecie zagubionym. Wypełnienie zeznań podatkowych, formularzy, czy obliczenie podatku należnego wymaga skupienia i wiedzy. Ale jeśli nie jesteśmy pewni, warto właśnie wtedy skorzystać z pomocy i porady doradcy podatkowego. Nie tylko pomoże on w obliczenie podatków, ale też służy pomocą i poradą z zakresu prawa podatkowego. Dodatkowo sporządzi on wszelkie deklaracje, czy zeznania.

Jako że zawód doradcy podatkowego jest profesją odpowiedzialną, jest on dedykowanych dla osób ambitnych, które stale chcą podnosić swoje kwalifikacje i zgłębiać wiedzę. Bo często mają oni w swych rękach ogromne firmy, a ich los zależny jest właśnie od wiedzy i umiejętności zawodowych.

Komentarze