Europejski Bank Inwestycyjny - EBI

Europejski Bank InwestycyjnyEuropejski Bank Inwestycyjny, zwany w skrócie EBI, jest finansową instytucją Unii Europejskiej i własnością wszystkich jej państw członkowskich. Ma swoją siedzibę w Luksemburgu. EBI działa od początku 1985 roku. Został powołany do życia na mocy traktatu rzymskiego, podpisanego rok wcześniej. Traktat ten mówił o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Warto wspomnieć, że działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest całkowicie niezależna od budżetu Unii, mimo iż EBI jest jej instytucją. Jego zadaniem nie jest bowiem wykorzystywanie środków unijnych, ale pozyskiwanie finansów poprzez działalność na rynku kapitałowym. Co ciekawe, w roku 2008 udało mu się zgromadzić 600 miliardów euro.

Misja Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Misją Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest wspieranie projektów unijnych oraz inwestowanie w nie w krajach partnerskich oraz tych, które dopiero starają się o przystąpienie do wspólnoty. Polityka EBI obejmuje działania nastawiona na zwiększanie zysków oraz udzielanie kredytów i pożyczek. Ich oprocentowanie jest proporcjonalne do kosztów, z wykorzystaniem których zostały zgromadzone pieniądze. Kredyty udzielane są podmiotom prywatnym oraz publicznym.

Tego typu produkty mają na celu zapewnianie krajów członkowskim harmonijnego rozwoju. Z kredytów i pożyczek bardzo często finansowane są inicjatywy regionalne. Środki mogą zostać wykorzystane na finansowanie takich sektorów, jak: gospodarka, infrastruktura, zdrowie, środowisko, edukacja oraz poprawa gospodarczo-społecznej spójności. Poza takimi produktami, EBI świadczy również profesjonalną pomoc techniczną i doradztwo w zakresie inżynierii, ekonomii czy mechanizmów, rządzących światem finansowym.

Można skorzystać również z gwarancji, które adresowane są do różnorodnych podmiotów, w tym instytucji gwarancyjnych czy banków.

EBI posiada osobowość prawną oraz organy, odpowiedzialne za podejmowanie najważniejszych decyzji.

Organy Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Jednym z nich jest Rada Dyrektorów, w skład której wchodzą przedstawiciele z każdego kraju oraz osoba, która wyznaczyła Komisja Europejska. Kolejnym organem jest Rada Gubernatorów, składająca się z ministrów finansów poszczególnych krajów. Dwoma pozostałymi organami są Komitet Zarządzający oraz Komisja Audytowa. Europejski Bank Inwestycyjny może poszczycić się udziałami w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym, które wynoszą prawie 60%. Poza tym, posiada również 3% akcji w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Komentarze