Czym jest odszkodowanie? Cel, kategorie, rodzaje odszkodowania

OdszkodowanieAby zdefiniować odszkodowanie w świetle prawa, należy przytoczyć szkodę lub stratę wynikającą z uszkodzenia mienia, osoby lub reputacji. Rekompensata wypłacona jest osobie lub podmiotowi, który poniósł szkodę lub stratę z powodu zaniechania lub działania innej osoby. Strona winna (tj. osoba lub osoby), która spowodowała szkodę lub stratę musi zapłacić odszkodowanie i zrekompensować ją stronie poszkodowanej.

Jest to bardzo ważna koncepcja prawna, ponieważ jedna strona musi ponieść szkodę, zanim będzie można wypłacić odszkodowanie. Weźmy tutaj za przykład sytuację z naruszeniem umowy. Kupujący zawarł ze sprzedawcą umowę na zakup łodzi za 400 dolarów. Jednak dotychczasowy właściciel postanawia nie sprzedawać swojej łodzi nabywcy i zamiast tego oferuje mu jeszcze lepszą łódź za tę samą cenę. W takim przypadku doznał on naruszenia postanowień zawartych w umowie. Jednak nie doszło w tym przypadku do żadnej szkody finansowej (szkody lub straty). Dlatego nie może pozwać sprzedającego do sądu i dochodzić wypłaty odszkodowania.

Czym jest odszkodowanie?

Mówiąc najprościej, odszkodowanie to próba zmierzenia w kategoriach finansowych zakresu szkody poniesionej przez powoda w wyniku działań pozwanego.

Odszkodowanie można odróżnić od kosztów, którymi są wydatki poniesione w wyniku wytoczenia pozwu, które sąd może nakazać stronie przegrywającej. Rekompensata tego rodzaju różni się też od wyroku, który jest ostateczną decyzją wydaną przez ławę przysięgłych.

Zniszczenie mienia
Zniszczenie mienia

Celem odszkodowania jest przywrócenie poszkodowanego do stanu, w jakim znajdował się przed poniesieniem szkody. W rezultacie szkody są ogólnie uważane za naprawcze, a nie zapobiegawcze lub karne. Jednakże odszkodowanie karne może zostać przyznane za określone rodzaje bezprawnego zachowania. Zanim dana osoba będzie mogła odzyskać odszkodowanie, poniesiona szkoda musi być uznana przez prawo za uzasadniającą zadośćuczynienie i musi być rzeczywiście poniesiona przez daną osobę.

Prawo wyróżnia trzy główne kategorie odszkodowań:

  1. wyrównawcze, które mają na celu odzyskanie tego, co powód utracił w wyniku bezprawnego postępowania pozwanego;
  2. nominalne, które składa się z niewielkiej kwoty przyznanej powodowi, który nie poniósł znacznej straty ani szkody, ale mimo to doświadczył naruszenia praw;
  3. za straty moralne, które są przyznawane nie po to, aby zrekompensować powodowi doznaną krzywdę, ale w celu ukarania pozwanego za szczególnie rażące, bezprawne zachowanie.

W szczególnych sytuacjach mogą zostać przyznane dwie inne formy odszkodowania: potrójne i umowne.

Odpowiedzialność za szkodę majątkową może zostać zasądzona w procesie sądowym za szkody wyrządzone przez niedbałe lub umyślnie destrukcyjne zachowanie innej osoby. W sprawach sądowych dotyczących odpowiedzialności za szkodę majątkową istotne jest odróżnienie szkód rzeczowych od szkód na osobie. W przeciwieństwie do obrażeń ciała, które są obrażeniami, które dana osoba doznaje fizycznie, uszkodzenie mienia odnosi się do szkody wyrządzonej czyjejś własności osobistej, takiej jak samochód, ogrodzenie, dom, rower lub inny rodzaj mienia osobistego. Kwota, jaką dana osoba może odzyskać w pozwie z tytułu odpowiedzialności za szkody majątkowe, zależy od wartości odtworzeniowej mienia, które uległo zniszczeniu. Obliczane są również koszty ewentualnych napraw, utraty użytkowania do czasu naprawy lub wymiany przedmiotu oraz sentymentalna wartość niektórych przedmiotów, takich jak pamiątki. Jeśli chodzi o utratę użytkowania, uszkodzenie samochodu jest prawdopodobnie najlepszym przykładem tego rodzaju pozwu. W tym przypadku utrata użytkowania dotyczyłaby kosztów transportu publicznego lub wynajmu samochodu, poniesionych w wyniku niekorzystania z samochodu.

Poniesiona szkoda, a koszt postępowania sądowego

Odszkodowanie ma na celu oszacowanie w kategoriach finansowych rozmiaru szkody poniesionej przez powoda w wyniku działań pozwanego. Rekompensatę należy odróżnić od kosztów, które odnoszą się do całkowitych wydatków poniesionych w związku z wniesieniem pozwu. W niektórych przypadkach sąd nakazuje stronie przegrywającej zwrócić stronie wygrywającej koszty procesu.

Koszty
Koszty

Koszty to wydatki prawne, które kumulują się podczas procesu sądowego. Obejmują one stawki godzinowe za pracę prawnika i wypłaty. Wypłaty to wydatki, które kancelaria musi ponieść w celu prowadzenia sprawy. Po rozprawie, postępowaniu lub etapie postępowania sędzia może nakazać, aby jedna ze stron pokryła całość lub część kosztów drugiej strony. W większości przypadków sędzia nakazuje stronie przegrywającej pokrycie części kosztów sądowych strony wygrywającej, jednak nie jest to automatyczne. Sąd ma swobodę uznania, czy zasądzić koszty, i przy podejmowaniu tego rozstrzygnięcia rozważy szereg czynników. Czynniki te obejmują złożoność kwestii w postępowaniu. Sąd może również decydować o wysokości kosztów do zapłaty i spróbuje ustalić kwotę, która jest sprawiedliwa i uzasadniona w danych okolicznościach.

Trudność w udowodnieniu szkód

Zanim stronie zostanie przyznane odszkodowanie, musi ona doznać szkody/urazu, a szkoda musi być uznana przez prawo za wymagającą zadośćuczynienia. W przypadkach obrażeń ciała ważne jest, aby móc udowodnić szkody, jednak może to być trudne, zwłaszcza w przypadkach błędów w sztuce lekarskiej, w których lekarz przeoczył objawy choroby, powodując w ten sposób szkody. Powód musi udowodnić, że zaniedbanie ze strony lekarza było przyczyną szkody poniesionej przez drugą stronę. Jeżeli lekarz pomyślnie argumentuje, że sama choroba spowodowała szkody, jakich doznał powód, nawet gdyby została właściwie zdiagnozowana, wówczas prawo nie uzna, że powód poniósł jakąkolwiek szkodę. W takim przypadku powodowi nie zostanie przyznane żadne odszkodowanie, nawet jeśli lekarz dopuścił się niedbalstwa.

Rodzaje szkód

Ogólnie rzecz biorąc, odszkodowania wyrównawcze są najbardziej konkretnymi i możliwymi do zidentyfikowania rodzajami odszkodowań pieniężnych i obejmują one kwotę na:

  • zniszczenie mienia,
  • utracony dochód,
  • opiekę medyczną.

Ta forma odszkodowania ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu szkody lub straty. Ma ona także na celu naprawienie strat poniesionych przez powoda w wyniku bezprawnego postępowania pozwanego. W oparciu o zakres szkód wyrządzonych na majątku lub osobie powoda, adwokat może wykorzystać dokumenty uzyskane w trakcie postępowania sądowego do dochodzenia określonej wysokości odszkodowania wyrównawczego. W odniesieniu do tej formy pozwany ponosi odpowiedzialność wobec powoda za wszelkie konsekwencje wynikające z bezprawnego działania pozwanego.

Odszkodowanie następcze może zostać przyznane powodowi, gdy poniesiona szkoda nie jest spowodowana bezpośrednim działaniem pozwanego, ale jego skutkiem. Wysokość odszkodowania musi być namacalna, chociaż ustalenie kwoty z pewnością może być trudne, szczególnie w sytuacjach związanych z roszczeniami z tytułu stresu emocjonalnego, bólu i cierpienia. Oceniając wysokość odszkodowania, które ma zostać przyznane, ława przysięgłych lub sędzia musi kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrym osądem. Ten dobry osąd powinien opierać się na ogólnym doświadczeniu, a także znajomości spraw społecznych i ekonomii.

Komentarze