Spółki kapitałowe

Spółki kapitałoweSpółki dzielą się najprościej na osobowe i kapitałowe. Podstawową różnicą jest kwestia posiadania osobowości prawnej. Posiadają ją spółki kapitałowe, czyli spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Cechami charakterystycznymi takich podmiotów gospodarczych, oprócz posiadania osobowości prawnej, jest również konieczność zgromadzenia kapitału zakładowego. Odpowiedzialność na zobowiązania spółki jest ponoszona całym majątkiem przez jej właścicieli.

Wspólnicy i akcjonariusze posiadają majątek zgromadzony dla spółki, który jest odrębny od posiadanego majątku spółki. Na tym podobieństwa obu spółek się kończą. Każda z nich posiada również sporo indywidualnych cech szczególnych.

Spółka akcyjna

Spółka kapitałowa akcyjna jest podmiotem gospodarczym, którego właścicielami są akcjonariusze. Jej działalność polega na obiegu akcji. Aby założyć spółkę akcyjną, niezbędne jest posiadanie akcji przez akcjonariuszy oraz wpisanie jej do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Ten zabieg sprawia, że spółka zyskuje osobowość prawną. Akcjonariusze są zobowiązani ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale jedynie do wysokości wniesionego kapitału. Minimalną kwotą kapitału zakładowego w tym typie spółki jest wartość 100 tysięcy złotych. Zyski, jakie otrzymują akcjonariusze, noszą nazwę dywidendy. Mogą oni nabywać różnorodne akcje, zarówno imienne, gotówkowe jak i akcje na okaziciela. Zyski w spółce akcyjnej dzielone są sprawiedliwie: proporcjonalnie do udziałów danego akcjonariusza. Spółka zarządza rada nadzorcza, zarząd oraz walne zgromadzenie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kolejnym rodzajem spółki kapitałowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest to najbardziej popularny rodzaj spółek gospodarczych, zarówno w Polsce jak i w Europie. Zakładanie spółki jest podobne do zakładania spółki akcyjnej. Należy jednak zgromadzić kapitał zakładowy o kwocie co najmniej 5000 złotych. Wspólników w takiej spółce może być nieskończenie wiele. Każdy z nich odpowiada za zobowiązania z pewnymi ograniczeniami, stąd nazwa spółki.

Komentarze