Zasady i funkcje rachunkowości

Zasady rachunkowościIstnieje kilka zasad, którymi należy kierować się w rachunkowości. Wszystkie z nich zostały podporządkowane koncepcji true and fair view (rzetelnego i jasnego obrazu), według której dane księgowe powinny wiernie ukazywać wyniki finansowe, być bezstronne i obiektywne, a także stanowić faktyczne odbicie zdarzeń ekonomicznych zachodzących w jednostce.

Zasada istotności nakazuje wyodrębniać i uwzględniać wszystkie zdarzenia, które są ważne przy ocenie kondycji majątkowo-finansowej jednostki. Dopuszcza się stosowanie pewnych uproszczeń, ale tylko w sytuacjach, kiedy nie zniekształca to rzetelnego obrazu sytuacji danego podmiotu.

Zasada ostrożności nazywana jest inaczej zasadą ostrożnej wyceny. Nakazuje dokonywać wyceny w rachunkowości tak, ażeby nie zaburzyć obrazu wyniku finansowego. W związku z tym uwzględnia się m. in. odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, wyłącznie pewne przychody oraz wszystkie poniesione koszty.

Zgodnie z zasadą memoriałową w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym ujmuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze, które dotyczą konkretnego okresu sprawozdawczego. Dlatego też należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkie osiągnięte w danym okresie przychody oraz związane z nimi koszty (niezależnie od tego, jaki jest termin zapłaty).

Zasada współmierności mówi, że na wynik finansowy mają wpływ wszystkie przychody i współmierne (powiązane) z nimi koszty.

Podział zdarzeń gospodarczych na okresy wynika z zasady periodyzacji. Ta sama zasada nakazuje ujmować wyniki działalności za rok obrotowy i składające się na niego okresy sprawozdawcze.

Zasada wyższości treści nad formą pozwala na ujmowanie w księgach i sprawozdaniach szczególnie istotnych operacji gospodarczych - nawet, jeśli formalnie nie powinno się tego robić.

W kolejnych okresach sprawozdawczych stosuje się te same sposoby postępowania (ze szczególnym naciskiem na wycenę w rachunkowości), co wynika z zasady ciągłości.

Zasada kontynuacji działalności zakłada natomiast, że dana jednostka nie planuje ani nie jest zmuszona do likwidacji. Raczej nie jest tez prawdopodobne istotne zmniejszenie skali jej działalności.

Komentarze