Amortyzacja - rodzaje i porównanie metod amortyzacji

Amortyzacja

W przepisach rachunkowych istnieją dwa podziały metod amortyzacji: równomierna (liniowa) i nierównomierna. Nierównomierną z kolei dzielimy na:

  • degresywną,
  • progresywną,
  • naturalną.

Aby dowiedzieć się, jaki wpływ ma każda z metod amortyzacji na wynik finansowy, należy sprawdzić, jaki będzie mieć wpływ na rachunek zysków i strat, wybrać najkorzystniejszą metodę w zależności od środka trwałego, wziąć pod uwagę wpływ inflacji oraz odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie skutki przyniesie zastosowanie zbyt niskich lub zbyt wysokich stawek. Każda z wyżej wymienionych metod ma wpływ na koszty przedsiębiorstwa - im wyższy odpis amortyzacyjny będący kosztem, tym mniejszy zysk w danym okresie.

Porównując metodę liniową, gdzie stopa amortyzacji jest stała i degresywną o podwyższonej stopie amortyzacji, wynik finansowy będzie zawsze wyższy przy metodzie liniowej i stanowi on podstawę do naliczenia podatku dochodowego. W związku z tym przedsiębiorstwa często dążą do obniżenia wyniku poprzez zwiększenie odpisów amortyzacyjnych, aby zmniejszyć kwotę podatku. Takie działania często zakłócają działalność przedsiębiorstwa. Jeśli firma zastosuje zbyt niskie stawki, to wartość księgowa będzie wyższa od wartości sprzedaży, a wynik finansowy zmniejszy się. Natomiast jeśli zostaną zastosowane zbyt wysokie stawki, to wartość księgowa środka będzie niższa od wartości, za którą zostanie on sprzedany, a wynik finansowy ulegnie zwiększeniu.

Przy wyborze metody amortyzacji przyjmowanego do ewidencji środka trwałego przedsiębiorstwa zwracają szczególną uwagę na łatwość dokonywanych operacji oraz na to, czy nie został zakłócony sposób kalkulacji kosztów. Należy też zwrócić uwagę na to, czy został zapewniony zwrot nakładów poniesionych na zakup w danym okresie oraz czy wykazany wynik finansowy odpowiada rzeczywistemu stanowi firmy.

Komentarze