Baza wiedzy

Jak rozwijać swoje kompetencje miękkie i twarde, by zwiększyć szanse na rynku pracy?

Rozwój KompetencjiKompetencje to zestaw umiejętności, wiedzy i cech osobowości, które pozwalają na efektywne i skuteczne wykonywanie określonych zadań i rozwiązywanie problemów. Innymi słowy, kompetencje to zdolności, kwalifikacje i doświadczenie, które pozwalają na radzenie sobie z różnymi sytuacjami zawodowymi i osobistymi. Kompetencje mogą być podzielone na dwie kategorie: kompetencje twarde i miękkie.

Więcej…

 

Ochrona własności intelektualnej w biznesie: prawa autorskie, patenty i znaki towarowe

Własność intelektualna Własność intelektualna to całość przysługujących nam praw do naszych twórczych osiągnięć, takich jak pomysły, wiedza, koncepcje, utwory literackie, artystyczne i naukowe, a także wynalazki, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne. Własność intelektualna jest coraz ważniejszym elementem gospodarki, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw opiera swoją działalność na wiedzy i innowacjach. Ochrona własności intelektualnej ma na celu zapewnienie, że twórcy i wynalazcy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za swoje dzieła i wynalazki, co z kolei zachęca do inwestowania w nowe pomysły i rozwijania swojej działalności.

Więcej…

   

Analiza ekonomiczna - definicja, cele, rodzaje

Analiza ekonomicznaMałe i średnie przedsiębiorstwa to podstawa polskiej gospodarki. Dlatego wymaga się od nich sprawnego funkcjonowania, które pozwala zapewniać oraz utrzymywać płynność finansową danej firmy. Przejawia się to w szybkości obrotu tak zwanego majątku rzeczowego, zasobów pieniężnych i zwrotności kapitału. Analiza ekonomiczna pozwala określić rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa, skuteczność w realizowaniu przedsięwzięć, funkcjonowanie w warunkach istnienia ostrej konkurencji i potencjalne szanse na dalszy rozwój.

Więcej…

 

Cykl koniunkturalny i okresy stagnacyjne w Polsce

Cykl koniunkturalnyRozważania na temat cyklu koniunkturalnego oraz okresów stagnacyjnych w Polsce po 90 roku należy zacząć od wyjaśnienie zjawiska cyklu koniunkturalnego oraz okresu stagnacyjnego. A mianowicie cykl koniunkturalny jest to nic innego jak zjawisko występowania w gospodarce wahań koniunktury - w okresach na przełomie kilku lat, przytrzymujący się długookresowej tendencji wzrostu gospodarczego. Najczęściej do zbadania cyklu koniunkturalnego i jego wahań wykorzystuje się mierniki takie jak: dynamika PKB, poziom zatrudnienia, zmiany wielkości eksportu i importu czy dochody i wydatki ludności.

Więcej…