Kryzys gospodarczy i finansowy - analiza przyczyn i skutków

Kryzys gospodarczy i finansowyAktualny obraz kryzysu gospodarczego i finansowego na świecie przedstawia wyhamowanie wzrostu gospodarczego. Zalicza się do niego nieustanny wzrost bezrobocia, spadek tempa wzrostu inwestycji jak i spadek wydatków na konsumpcję.

Unaocznił się wzrost cen walut, które mogłyby spowodować zmniejszenie importu i eksportu. W związku z tym można jednoznacznie stwierdzić niekorzystną płynność finansową niektórych branż. Wynikiem, czego są zmniejszenia zatrudnienia, redukcja etatów, jak i ograniczenie godzin pracy wraz z godzinami nadliczbowymi.

W przyszłości poprzez te czynniki może dojść do upadłości niektórych przedsiębiorstw. Wiele instytucji wykorzystuje czas kryzysu, aby osiągnąć tym samym własne cele manipulując przy tym koszty. Wielu ekspertów gospodarczych nie przypuszczało, aż takiego załamania rynku. Krajowe banki mają solidne bilanse i niektóre już przestały sobie wzajemnie pożyczać pieniądze. Niechętnie udzielają kredytów, a jeśli już to bardzo ostrożnie. Wiąże się to z dokładną analizą. Dokumenty, wyniki, które nie dotyczą wyłącznie nowych linii kredytowych, ale także tych odnawialnych. Firmy dysponujące mniejszymi zasobami ograniczają zatrudnienia, bądź godziny wykonywanej pracy.

Prawie połowa dominujących polskich przedsiębiorstw sprzedaje produkty, bądź usługi za granicą kraju. Przez to popyt eksportowy zmaleje, odbije się to na wielkości produkcji i na skali bezrobocia. Do jego wzrostu przyczynić się może powrót emigrantów zarobkowych. Choć większość z nich, a zwłaszcza Ci pracujący za granicą legalnie pozostaną zapewne tam na dłużej. W państwach zachodnich wsparcie dla osób nieposiadających pracy jest większe niż u nas. Jednakże polska gospodarka ma solidne podstawy, które w dużym stopniu pozwolą jej uchronić się przed skutkami ogólnoświatowego spowolnienia. Będzie ona w stanie uniknąć najgorszych szkód, które może wyrządzić globalny kryzys. Jego tempo będzie niższe niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Przyczyny kryzysu

Do ważniejszych przyczyn kryzysu gospodarczego i finansowego zaliczyć należy nadmierną akcję kredytową. Pazerność głównych graczy rynkowych, spekulacje bankowe jak i słabość nadzoru finansowego. Skutki kryzysu, które można już zauważyć w Polsce to spowolnienie gospodarcze, wzrost ryzyka kredytowego, problemy z płynnością, wzrost kosztów i prowizji bankowych. Przyczyną globalnego kryzysu finansowego jest przenoszenie go z innych krajów. Takich jak USA do Polski. Przenoszenie kryzysu na naszą gospodarkę następuje za sprawą swobody przepływu dóbr, usług i kapitału. Według dostępnych źródeł przyczyn obecnego kryzysu należy szukać nie tylko w sferze finansowej, ale także w instytucjach, które są odpowiedzialne za tworzenie i stosowanie regulacji rynków finansowych. Przyczyny kryzysu wynikają z błędów w sferze regulacyjnej, nadzorczej oraz niewłaściwej polityki rynku. Gospodarka i finanse oparte są głównie na spekulacji i finansowych sztuczkach, które musiały wcześniej czy później eksplodować i zachwiać gospodarką.

Skutki kryzysu

Kryzys zdecydowanie wywołał negatywny skutek na gospodarkę światową. Zauważalne jest wyhamowanie wzrostu gospodarczego. Przede wszystkim rośnie bezrobocie, po czym następuje spadek inwestycji. Rosną wydatki na konsumpcję, a ceny walut ewaluują, co początkuje zmniejszenie importu i eksportu. Płynność finansowa jest zachwiana w niektórych branżach, skutkiem, czego jest minimalizacja zatrudnienia. Trudności europejskich firm w jakimś stopniu wpływają na sytuację polskich kontrahentów. Poza tym bombardowani katastroficznymi wiadomościami ze świata Polacy zaczęli się bardziej liczyć z pieniędzmi i ograniczą swoje zakupowe apetyty. Poziom inflacji spada, ale nie tak szybko jak w innych krajach.

Niektóre firmy wykorzystują kryzys, aby osiągnąć swój cel zmniejszając tym samym koszty. Największym problemem polskiej gospodarki we współpracy z innymi państwami może być drastyczny spadek eksportu jak i importu. Obecna sytuacja gospodarcza powoduje niepewność i brak stabilizacji wśród społeczeństwa. Dzięki temu konsumenci stają się coraz bardziej rozsądni i zabezpieczają się finansowo zakładając konta oszczędnościowe, bądź lokaty. W tym załamaniu gospodarczym jest sporo minusów, ale po przez takie sytuacje można zyskać coś, czego by się nie uzyskało, gdyby nie zaszła taka potrzeba. Jest nim zdrowy rozsądek, który przede wszystkim pobudza w ludziach wolę oszczędzania i rozsądnych wydatków, a zwłaszcza bilansowania własnego budżetu tzn. kupuj to, co potrzebne, a unikaj tego, co zbędne.

Komentarze