Otoczenie rynkowe

Rynek handlowyStronę sprzedaży na rynku produktów reprezentuje przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności gospodarczej wytwarza (producent) lub dostarcza (handlowiec, dystrybutor) produkty na rynek. Równocześnie jest on nabywcą wielu produktów potrzebnych mu do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca - podmiot, który zawodowo i we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą.

Na rynku produktów przedsiębiorca odgrywa główną rolę. Jednak zarówno na niego, jak i na cały rynek produktów oddziałuje wiele podmiotów i czynników tworzących otoczenie rynkowe. Na przedsiębiorcę ma wpływ zarówno otoczenie bazy, w której prowadzi on działalność gospodarczą, jak i otoczenie rynku, na którym działa. W wielu wypadkach jest to to samo miejsce, np. gdy tą działalnością jest sprzedaż detaliczna.

Każda działalność gospodarcza wymaga mniejszej lub większej bazy do jej prowadzenia. Tą bazą jest siedziba przedsiębiorstwa i miejsce, w którym prowadzi ono swoją działalność. Ogromne znaczenie dla odniesienia sukcesu w działalności gospodarczej ma lokalizacja, czyli jej umiejscowienie. Przedsiębiorstwo nie działa w izolacji, a w konkretnym środowisku, które ma decydujący wpływ na jego działalność. Otoczenie przedsiębiorstwa może wspomagać działalność gospodarczą lub ją utrudnić.

Otoczenie w skali mikro związane jest z ekonomicznymi problemami funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli wiąże się z rynkiem produktów i instytucjami wspomagającymi działanie tego rynku. W otoczeniu mikroekonomicznym funkcjonują konkurenci, pośrednicy, kooperanci, pracownicy, konsumenci i wiele różnych instytucji, jak banki, urzędy, zakłady ubezpieczeń. Cechą tego otoczenia jest to, że określa ono możliwość działania i rozwój.

Otoczenie w skali makro natomiast obejmuje warunki naturalne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe, demograficzne, ekonomiczne i technologiczne. Do czynników ekonomicznych ważnych dla przedsiębiorców należą te, które informują o tempie rozwoju gospodarczego, m.in.: wskaźnik wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, także dochód, dostępność kredytu.

Komentarze