Ryzyko finansowe

Ryzyko finansoweKażda działalność człowieka obarczona jest pewnym ryzykiem. Ryzyko powiązane jest z takimi decyzjami, które dotyczą przyszłości, a jednocześnie podmiot podejmujący decyzję nie posiada wszystkich informacji na temat skutków dokonania potencjalnych wyborów. Krótko mówiąc - decydent może osiągnąć upragniony cel, ale nie jest to pewne. Ryzyko i niepewność są więc ze sobą nierozerwalnie połączone.

Istota ryzyka

Gdybyśmy chcieli zdefiniować ryzyko, należałoby zaznaczyć, że jest to pewne prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia czy działania lub wręcz przeciwnie – braku tego zdarzenia bądź działania. W efekcie zaistniałej sytuacji (wystąpienia zdarzenia/działania lub ich braku) może nastąpić pewna szkoda w majątku, a nawet w wizerunku danej jednostki. Może się też okazać, że obrane cele czy wyznaczone zadania nie zostaną osiągnięte. Ryzyko finansowe dotyczy takich działań podejmowanych przez jednostkę, które wiążą się z jej gospodarką środkami i instrumentami finansowymi.

Jakie wyróżniamy rodzaje ryzyka finansowego?

Istnieją cztery rodzaje ryzyka finansowego:

1. Ryzyko kontrahenta

Jest na nie narażona każda jednostka. Żaden podmiot gospodarczy na rynku nie jest bowiem pewien, czy kontrahenci dotrzymają swoich zobowiązań. Może się okazać, że nie dokonają zapłaty w terminie, nie dostarczą towarów, nie wykonają usług bądź po prostu nie spłacą pożyczki. Na rynkach finansowych ryzyko kontrahenta określa się mianem „ryzyka rozliczenia” lub „ryzyka dostawy”.

2. Ryzyko finansowania

Kojarzone jest ze źródłami finansowania działalności jednostki. Związane jest z kapitałami własnymi, ale przede wszystkim dotyczy kapitałów obcych. W przypadku tych drugich jest to po prostu ryzyko niespłacenia długu. Jest z nim powiązane ryzyko utraty wypłacalności (upadłości).

3. Ryzyko walutowe

Związany jest z instrumentami finansowymi denominowanymi w walutach zagranicznych. Posiada pozytywne lub negatywne skutki, w zależności od kształtowania się kursów. Wpływa na wartość zobowiązań, aktywów, dochodów ze sprzedaży, a także na poziom kosztów.

4. Ryzyko stopy procentowej

Wynika ze zmiany stóp procentowych na rynkach finansowych. Wpływają one bowiem na wysokość wymaganych przez inwestorów stóp zwrotu i na zmianę wartości instrumentów finansowych. To ryzyko ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Może oddziaływać na koszty i dochody finansowe.

W celu zminimalizowania negatywnych skutków ryzyka, można starać się zarządzać ryzykiem. Jest to dość trudna dziedzina, która wymaga interdyscyplinarnej wiedzy.

Komentarze