Uchwała rady nadzorczej spółki z. o.o. podejmowana w trybie obiegowym

Uchwała rady nadzorczejGłosowanie poza posiedzeniem rady nadzorczej jest możliwe, jeśli umowa spółki dopuszcza taki tryb. Głosowanie poza posiedzeniem może odbywać się w trybie pisemnym, albo w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czyli w tak zwanym trybie obiegowym.

Ustawodawca określił w kodeksie spółek handlowych kategorie spraw, w których uchwały nie mogą zapaść w trybie obiegowym, a tylko na posiedzeniu rady nadzorczej. Jeśli uchwała dotycząca sprawy wyłączonej zostanie podjęta w trybie obiegowym, uchwałę taką należy uznać za bezwzględnie nieważną, na podstawie art. 58 kodeksu cywilnego.

W przypadku uchwały podejmowanej w trybie obiegowym, niezwykle ważne jest, aby wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały (każdy członek rady nadzorczej powinien zapoznać się z projektem uchwały odpowiednio wcześniej), co odpowiada obowiązkowi zaproszenia na posiedzenia rady nadzorczej. Uchwała, także uchwała podejmowana w trybie obiegowym, zostaje podjęta, kiedy dojdzie do złożenia oświadczenia woli przez organ.

Oświadczenie woli organu zostaje złożone, gdy głosy oddane będą stanowiły wymaganą umową spółki większość głosów lub w przypadku braku regulacji zwykłą większość, a tym samym gdy głosy zostaną oddane przez większość członków rady nadzorczej. W przypadku, kiedy zostanie oddanych więcej głów "za", zostaje podjęta uchwała przyjmująca ustalenia projektu, natomiast w sytuacji, kiedy zostanie oddanych więcej głosów "przeciw", zostaje podjęta uchwała odrzucająca ustalenia.

W przypadku, gdy głosy oddane zostaną przez mniej niż połowę członków rady nadzorczej, nie dochodzi o złożenia oświadczenia woli przez organ i nie ma podjętej uchwały (uchwała nieistniejąca).

Komentarze