Dobra ekonomiczne i usługi

Dobra ekonomiczne i usługiZarówno dobra ekonomiczne jak i usługi są podstawowymi elementami rynku i przedsiębiorstwa.

Ekonomia - Dobra

Dobra są to po prostu środki materialne, dzięki którym ludzie zaspakajają swoje potrzeby.

Dobra - klasyfikacja

Można je podzielić następująco:

a) dobra wolne - o tych dobrach mówimy w przypadku, gdy nie są one wytworem pracy ludzkiej ( nie stworzył ich człowiek ), a są dostarczane przez przyrodę w ilościach nieograniczonych np. powietrze, woda, tlen, światło itp. Inaczej mówiąc są to dobra już występujące w naturze.

b) dobra gospodarcze - są odwrotnością dóbr wolnych. Dobra gospodarcze czyli inaczej ekonomiczne są to dobra, które wytworzył człowiek i przez co występują w ilościach ograniczonych w stosunku do potrzeb. Znaczy, że nie występują naturalnie i gdyby nie człowiek w ogóle by ich nie było. Takie dobra mogą być gromadzone, przechowywane, przemieszczane, wymieniane oraz dzielone np. żywność, odzież. Z kolei ze względu na przeznaczenie dobra gospodarcze ( ekonomiczne ) można podzielić na:

  • dobra konsumpcyjne czyli takie, które służą bezpośrednio do zaspokajania potrzeb ludzkich np. kosmetyki czy samochody.
  • dobra produkcyjne pośrednio zaspokajają potrzeby ludzi, gdyż służą do wytworzenia nowych dóbr gospodarczych np. maszyny, urządzenia produkcyjne. Czyli nie zaspakajają bezpośrednio, ale bez nich nie można byłoby wytworzyć niektórych dóbr.

Dobra można również podzielić ze względu na to komu przynoszą korzyści. Tutaj wyróżniamy dobra prywatne i dobra publiczne.
a) dobra prywatne - przynoszą korzyści pojedynczym osobom np. lekarstwa przyniosą tylko korzyść osobie chorej zdrowa osoba ich nie potrzebuje
b) dobra publiczne - dobra przynoszą korzyści dużym grupą ludności np. szpital, budynek, szkoła

Ostatnim podziałem dóbr jest podział ze względu na trwałość używania dobra:
a) dobra trwałe - czyli wystarczają na dłuższy czas np. wspomniany wcześniej samochód
b) dobra jednorazowe - służą krótko jednorazowo i "znikają" lub się zużywają np. żywność

Usługi

Poza dobrami wyróżniamy także usługi, które także zaspokajają ludzkie potrzeby. Różnią się one nieco od dóbr. Usługi są działalnością służącą zaspokajaniu potrzeb ludzkich, ale nie wytwarzają one nowych dóbr gospodarczych.

Cechy usług

Usługi mają następujące cechy:

  • niematerialność
  • usługi są ograniczone w stosunku do potrzeb
  • w przeciwieństwie do dóbr gospodarczych usług nie da się gromadzić, przechowywać, magazynować. Usługi polegają na tym, że albo się z nich korzysta, albo nie.
  • usługi są również niepodzielne
  • niektóre usługi konsumowane są w chwili ich powstawania.

Dobro ekonomiczne i usługi służą zaspakajaniu potrzeb ludzkich. Zostały one opracowane przez człowieka, aby drugiemu człowiekowi żyło się wygodniej.

Komentarze