Zakładanie działalności gospodarczej

Początki działalności gospodarczej - krok po krokuZacznijmy od określenia, czym jest działalność gospodarcza. Działalność gospodarcza to każda działalność mająca na celu osiągnięcie zysku, aktywna, działająca w sposób zorganizowany i ciągły. Rodzaje działalności gospodarczej to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Działalność gospodarczą wykonuje przedsiębiorca.

Kto jest przedsiębiorcą ?

Przedsiębiorcą jest osoba, która prowadzi firmę wytwarzającą wyroby lub świadczącą usługi w celach zarobkowych.

Aby prowadzić w/w działalności należy wykonać poniższe czynności.

Biznesplan

Pierwszym krokiem aby rozpocząć działalność gospodarczą jest stworzenie biznesplanu. Każdy przedsiębiorca powinien go stworzyć. Biznesplan jest dokumentem zawierającym cele firmy oraz sposoby ich osiągania z uwzględnieniem uwarunkowań finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych.

Pełni on w przedsiębiorstwie dwie główne funkcje:

 • zewnętrzną - to podstawowy dokument do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 • wewnętrzną - stanowi niezbędne narzędzie do skutecznego zarządzania firmą.

Przygotowanie biznesplanu jest niezbędne przy:

 • zakładaniu firmy;
 • rozwoju firmy;
 • łączeniu przedsiębiorstw;
 • pozyskania kapitału (kredytu).

Biznesplan może zostać napisany przez przedsiębiorcę, jak i przez firmę zewnętrzną, której zadanie to zostanie powierzone.

Biznesplan powinien prezentować:

 • plany przedsiębiorstwa;
 • uzasadnienie i sposoby realizacji przedstawionych zamierzeń;
 • osiągnięte wyniki dzięki realizacji tych planów.

Rejestracja działalności

Drugim krokiem jest rejestracja działalności w urzędzie gminy bądź miasta lub poprzez internet. W wyżej podanym urzędzie lub poprzez internet należy wypełnić wniosek CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Rejestracja działalności poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk we wniosku do CEIDG-1 powoduje równocześnie nadanie numeru REGON oraz zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS (druk ZFA lub ZPA).

Jeśli przedsiębiorca prowadził wcześniej działalność gospodarczą, numer REGON ma już nadany.

W rejestrze numeru REGON znajdują się następujące dane o firmie:

 • nazwa i adres siedziby, imiona i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
 • numer PESEL właściciela,
 • forma prawna i forma własności,
 • rodzaj wykonywanej działalności,
 • data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru oraz numer nadany przez ten organ.

Numer REGON jest niezbędny do prowadzenia firmy. Będzie on potrzebny do kontaktów z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także do zawierania umów i rozliczania się kontrahentami. REGON zamieszcza się również na firmowych pieczątkach i drukach urzędowych.

Poprzez w/w wniosek przyszłemu przedsiębiorcy zostaje nadany nr NIP. Jest to numer identyfikacyjny podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany NIP, nie ulega on zmianie.W formularzu CEIDG-1 w części dotyczącej ubezpieczeń na w/w formularzu zostaje do ZUS zgłoszony płatnik (firma), natomiast zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia należy dokonać samodzielnie w ZUS.Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania 3 rodzajów składek na:

 • ubezpieczenie społeczne
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • fundusz pracy.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy należy wypełnić i złożyć następujące formularze:

 • ZUS ZUA, czyli zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej w przypadku tzw. pełnego ubezpieczenia lub
 • ZUS ZZA, czyli zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych w przypadku podleganiu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Konto firmowe

Następnym krokiem jest założenie konta firmowego. Nie jest to obowiązkiem, jednak art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje dokonywanie płatności przelewem w przypadku transakcji przekraczających równowartość 15.000 zł., jest to tzw. limit transakcji gotówkowych. O posiadaniu konta firmowego należy powiadomić ZUS oraz Urząd Skarbowy.

Jeśli chcemy lub musimy być podatnikami VAT należy złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym.

Naszym obowiązkiem jest wybranie formy rozliczenia podatku.

Do wyboru jest:

 1. Podatek liniowy;
 2. Ryczałt;
 3. Karta podatkowa;
 4. Warunki ogólne (książka przychodów i rozchodów)

Ad. 1. Podatek liniowy

Wartość podatku wynosi 19% i jest stały. Niezależnie od wysokości dochodu, procent podatku nie zmienia się.

Ad. 2. Ryczałt

Wartość tego podatku ma 5 stawek : 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%. Stawka zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Wybierając tę formę rozliczenia trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów.

Ad. 3. Karta podatkowa

Wartość ustalana jest indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego i zależy od wielu czynników, między innymi od:

 • liczby mieszkańców miejscowości, gdzie zarejestrowana jest działalność;
 • rodzaju usług wykonywanych przez jednoosobową działalność gospodarczą;
 • wieku podatnika;

Ad. 4. Zasady ogólne ( Książka Przychodów i Rozchodów)

Osoby które nie chcą lub nie mogą prowadzić w/w form rozliczania podatku podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych - książka przychodów i rozchodów a podatek jest opłacany wg tabeli podatkowej określającej skale podatkowe w formie progresywnej ( 18% podstawowa, a po przekroczeniu dochodu z tabeli jest to 32%).

W przypadku prowadzenia działalności usługowej lub handlowej gdzie korzysta się z alkoholu prowadzący działalność gospodarczą musi starać się o otrzymanie z urzędu gminy lub miasta koncesji na alkohol.

Pieczątka firmowa

Przy prowadzeniu działalności bardzo przydatna jest pieczątka, którą powinniśmy wyrobić. Na pieczątce umieszcza się :

 • nazwę firmy;
 • imię oraz nazwisko właściciela;
 • siedzibę firmy;
 • numer NIP i REGON;
 • numer telefonu;

Gdy zatrudniamy pracowników należy zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 14 dni. Obowiązek ten został w styczniu 2013 r. zniesiony na podstawie nowelizacji kodeksu pracy. Obecnie informacje o pracowniku w danej firmie inspekcja pracy pozyskuje z danych GUS i ZUS.

Jeśli działalność gospodarcza będzie związana z żywnością, handlem artykułami spożywczymi, usługami gastronomicznymi lub hotelarskim, bądź będzie to salon fryzjerski lub gabinet medyczny, wtedy niezbędna będzie opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej. Chcąc uzyskać tę opinię należy złożyć wniosek, na rozpatrzenie go inspektor sanitarny ma dwa tygodnie. Pozytywna opinia oznacza, że wszystkie niezbędne warunki zostały spełnione.

Artykuł powstał przy współpracy z https://pieczatkinajutro.pl.

Komentarze