Etapy analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

Zdolność kredytowa przedsiębiorstwaZdolność kredytowa - zdolność osoby ubiegającej się o kredyt, do jego spłaty w ustalonym terminie.

Etapy analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstwa są następujące:

 1. Analiza formalna - polega na sprawdzeniu poprawności wypełnionego formularza i wniosku, a także sprawdzeniu czy zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki.
 2. Analiza merytoryczna - przeprowadza się ją w sposób punktowy w zakresie następujących obszarów:
  • Analiza wskaźnikowa na podstawie dołączonego sprawozdania finansowego - jest to najważniejsza część analizy;
  • Ocena branży w której przedsiębiorstwo prowadzi działalność;
  • Ocena sprawności zarządzania;
  • Obszar w zakresie stałego klienta.

Podstawowymi wskaźnikami wykorzystywanymi w analizie badania zdolności przedsiębiorstwa są:

 1. Wskaźnik rentowności/zyskowności - informuje ile przedsiębiorstwo osiągnęło z x zł poniesionych kosztów. W Skład tego wskaźnika wchodzą trzy inne wskaźniki:
  • Wskaźnik rentowności majątku informujący ile zysku przyniosło x zł zaangażowanego majątku;
  • Wskaźnik rentowności kapitału własnego mówi o tym, ile zysku przyniosło x zł zaangażowanego kapitału własnego. Wskaźnik ten porównuje się ze stopą oprocentowania kredytu. Sytuacja korzystna dla przedsiębiorstwa jest w przypadku, gdy stopa procentowa wskaźnika jest wyższa od stopy procentowej kredytu;
  • Wskaźnik rentowności przychodu pokazuje ile zysku przedsiębiorstwo osiągnęło z x zł przychodu.
 2. Wskaźnik płynności, który informuje o zdolności przedsiębiorstwa do płacenia bieżących zobowiązań. Zalicza się do niego:
  • Wskaźnik płynności bieżącej;
  • Wskaźnik płynności szybkiej.
 3. Wskaźnik zadłużenia:
  • Wskaźnik zadłużenia majątku;
  • Wskaźnik zdolności kredytowej.

Dzięki powyższym czynnością można dokładnie monitorować zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Komentarze